emblem

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA HAKI ZA BINADAMU NA UTAWALA BORA

Tunajenga utamaduni wa kuheshimu haki za binadamu, misingi ya utawala bora na utu wa mtu

MWANZA

Tumeya Haki za Binadamu na Utawala Bora

S.L.P. 10430, MWANZA

Simu:(028)2541770; Faksi (028) 2541770

Barua pepe:mwanza@chragg.go.tz